ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |ทะเบียนความรู้
 
 
 
 
 
2. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
 
 
3. คำสั่งกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
4. บันทึกการเล่าเรื่อง การดูแลเครื่องยนต์ของรถยนต์ราชการ
 
 
5. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
 
 
 
 


 
 
 
 
 
2. แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
 
 
3. คำสั่งกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในองค์กร (km) ของกองกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
4. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) เรื่อง ขั้นตอนกระบวนการจัดส่งเอกสาร/จดหมายทางไปรษณีย์
 
 
5. ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ ปี 2556
 
 
6. ผลการประเมินประสิทธิผลแผนจัดการความรู้ของกองกลาง ประจำปี 2556
 
 


 
 
 
 
 
2. คำสั่งกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) กองกลาง
 
 
3. รายงานการประชุม
 
 
4. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ กองกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
5. บันทึกการเล่าเรื่อง เมื่อผมเกิดอุบัติเหตุ
 
 
6. คำสั่งกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
7. ผลการประเมินประสิทธิผลแผนจัดการความรู้ของกองกลาง ประจำปี ๒๕๕๕
 
 
8. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติกองกลาง เรื่อง การรับ-ส่งเอกสาร ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
 
9. การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ After Action Review (AAR)
 
 
10. ทะเบียนรายการความรที่ได้รับการบ่งชี้ กองกลาง ปี พ.ศ. 2555
 
 
11.วิธิชวนขับรถประหยัดน้ำมัน
 
 
12. วลีภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงาน
 
 
13. ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
2. คำสั่งกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) กองกลาง
 
 
3. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
4. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ กองกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 
 
5. บันทึกการเล่าเรื่องขั้นตอนการใช้และการควบคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ (Fleet Card)
 
 
 
 
 
 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงคื นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัด ที่ ๑๕.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา รอบ ๑๒ เดือน
 
 
3. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๔/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
4. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
5. แผนการจัดการความรู้
 
 
6. ทะเบียนรายความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้
 
 
 
7. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
 
 
 
8. รายงานการประชุมกองกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
 
 
 
9. รายงานการประชุมกองกลางครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
 
 
 
10. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 
 
 
11. บันทึกเล่าเรื่อง KM
 
 
 
12. ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
2. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในกองกลาง
 
 
3. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 
 
4. แผนการจัดการความรู้
 
 
5. องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
 
 
6. โครงการประชุมสัมนาการพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ เรื่อง "พัฒนาการงานเอกสารและการสื่อสารในองค์กร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
7. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร "ขับปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
 
 
8. การประเมินผล
 
 
 
 
 
1. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความรู้
 
 
2. การออกแบบและวางระบบบริหารจัดการความรู้
 
 
3. เครื่องมือชุดธารปัญญา
 
 
4. Knowledge Management
 
 
5. KM เพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
 
6. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
 
 
7. การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ
 
 
8. การจัดการความรู้(จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
 
 
9. การดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
 
 
10. จัดการความรู้แบบบูรณาการ ร.พ. ตาก
 
 
11. สี่บทบาทการเป็นผู้นำ
 
 
12. หัวหน้างานที่ดีในองค์กร
 
 
13. รายงานเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
 
 
14. การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (ของ มศว.)
 
 
15. วิเคราะห์งานสภาฯ เพื่อเสนอสภาฯใหม่
 
 
16. การศึกษากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการไทย
 
 
17. สัจธรรมในที่ทำงาน
 
 
 
18. Fulbright ไปได้ไกลให้อุดมศึกษา
 
 
19. ร่างแนวคิดการพัฒนาของกลุ่ม มทร.
 
 
20. แนวคิดและยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
 
 
21. Gassohol-E20
 
 
22. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุดมศึกษาไทย (ไฟล์เสียง)
 
 
23. การพัฒนาสมรรถนะสากล (ไฟล์เสียง)
 
 
24. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
25. หัวหน้างานที่ดีในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th