ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558
 
 


 
 
 
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (18 พ.ค. 49)
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (7 มิ.ย.49)
 
 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (10 พ.ย.49)
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
(20 ก.พ..50)
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (20 ก.พ. 50)
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเก็บค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (20 ก.พ.50)
 
 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (20 ก.พ. 50)
 
 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (20 ก.พ..50)
 
 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (11 เม.ย.50)
 
 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (19 ต..ค. 50)
 
 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคบพระนคร (5 พ.ย.50)
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (8 ม.ค..51)
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุ (8 ม.ค. .51)
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต (3 เม.ย. 51)
 
 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (26 พ.ค. 51)
 
 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2551
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (25 ก.พ..52)
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (30 มี.ค. 52)
 
 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา (11 ส.ค. 52)
 
 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษา (11 ก.ย. 52)
 
 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์ การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี (11 ก.ย.52)
 
 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (11 ก.ย.52)
 
 
8. ระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน (1 ต.ค.52)
 
 
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (11 พ.ย.52)
 
 
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า(ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)
 
 
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)
 
 
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)
 
 
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)
 
 
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)
 
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) (14 ม.ค..53)
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (14 ม.ค. .53)
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (27 ม.ค. 53)
 
 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (27 ม.ค. .53)
 
 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (11 มี.ค. 53)
 
 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (ฉบับที่ 2) (26 ก.ค. 53)
 
 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ทำคุณประโยชน์ (26 ก.ค. 53)
 
 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน (26 ก.ค. 53)
 
 
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (31 ส.ค. 53)
 
 
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ (31 ส.ค. 53)
 
 
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) (31 ส.ค. 53)
 
 
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2) (31 ส.ค. 53)
 
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (20 ม.ค..54)
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (8 เม.ย.54)
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก (8 เม.ย. 54)
 
 
4. ระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) (29 มิ.ย.54)
 
 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) (24 ส.ค. 54)
 
 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (25 พ.ย.54)
 
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (13 มี.ค..55)
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี.ค.55)
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี..ค. 55)
 
 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี.ค.55)
 
 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (13 มี.ค. 55)
 
 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) (15 พ.ค. 55)
 
 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555
 
 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555
 
 
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2555
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการวิทยุ พ.ศ. 2556
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗ (3 พ.ค..57)
 
 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ (5 มิ.ย..57)
 
 
 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค. 57)
 
 
 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค.57)
 
 
 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค..57)
 
 
 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค..57)
 
 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ (14 ส.ค..57)
 
 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา การฝึกอบรม และดูงาน (ฉบับที่ 3)พ.ศ. ๒๕๕๗ (13 มี.ค..57)
 
 
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. ๒๕๕๗ (7 ต.ค..57)
 
 
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (8 ต.ค..57)
 
 
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (8 ต.ค..57)
 
 
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (28 พ.ย..57)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ (29 เม.ย..58)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th