ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภาระงานสำคัญ ๆ ดังนี้

1) การจัดและดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.
พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ แล้วสรุปย่อในประเด็น
  และหรือสาระสำคัญตลอดจนหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.
จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดจนเอกสารประกอบ
  การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
3.
จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
4.
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทราบและ
  พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.
ตรวจสอบร่างระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศสภาฯที่ได้รับ
  ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วเพื่อเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
  ลงนามประกาศใช้และหรือเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป
6.
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
7.
จัดพิมพ์เอกสารประมวลพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ
  ประกาศและมติฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ในรอบ 3 หรือ 5 ปี)
  เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
8.
เวียนแจ้งระเบียบ ข้อบังคับที่ประกาศบังคับใช้แล้ว หรือ
  ประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
9.
จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัยเสนอ
  ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณา
10.
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
  ของมหาวิทยาลัย ประเด็นตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับคุณภาพการกำกับดูแล
  ของสภามหาวิทยาลัย
11.
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกองและหรือมหาวิทยาลัย
 

2) การจัดและดำเนินการประชุมสภาคณาจารย์ฯ โดย มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.
พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ แล้วสรุปย่อในประเด็น
  และหรือสาระสำคัญตลอดจนหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการ พิจารณา
  ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ ฯ
2.
จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภาคณาจารย์ตลอดจนเอกสารประกอบการ
  พิจารณาของสภาคณาจารย์ ฯ
3.
จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภาคณาจารย์ ฯ
  ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน
4.
แจ้งมติสภาคณาจารย์ ฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทราบ
  และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
6.
จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภาคณาจารย์ ฯ เสนอให้
  สภาคณาจารย์ ฯ รับทราบและพิจารณา
7.
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกองและหรือมหาวิทยาลัย
 

3) ด้านการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์กองกลางและเว็บไซต์งานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการสืบค้น (สารสนเทศ)

1.
จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยการประชุมสภาคณาจารย์ ฯ
 
และฐานข้อมูลกองกลาง
2.
จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับระเบียบ
 
และประกาศมหาวิทยาลัย
3.
คำสั่งและประกาศของสภามหาวิทยาลัย
4.
จัดทำข่าว และ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ
5.
จัดทำฐานข้อมูลขอบข่ายงาน และบุคลากรของหน่วยงานกองกลาง
6.
ศึกษาการจัดทำข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น
 
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ
 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการภายในกอง
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th