ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานช่วยอำนวยการและประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงานบริการ งานบริหารทั่วไป งานประชุม และงานกิจการพิเศษ โดยแบ่งงานภายในเป็น 2 หมวดดังนี้
 
1) หมวดช่วยอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา และสรุปเรื่องหรือประเด็นเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือประกอบการพิจารณาสั่ง การ งานติดต่อนัดหมาย หรือประสานงาน ระหว่างเลขานุการผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมกับหน่วยงานอื่น จัดเตรียมเอกสารข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นในการเข้าประชุมการบรรยายและการ อภิปรายของผู้บริหาร และจัดทำสารหรือคำขวัญของผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ
 
2) หมวดประสานงานและกิจการพิเศษ มีหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนงาน จัดและดำเนินการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO) การประชุมคณบดี การประชุมผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี การประชุมกรรมการเฉพาะกิจอื่น ๆ การดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมผู้อำนวยการกองประสานงาน วิเคราะห์สรุปรายงานการประชุม การจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร การจัดงานนิทรรศการประจำปี จัดทำหนังสือสั่งการและหนังสือประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบ หมาย ตลอดจนดำเนินงานกิจการและโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาชนบทแห่งชาติ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และงานโครงการอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th