ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปี 2555 | ปี 2556
 
 
องค์ประกอบที่ 7 (ตัวบ่งชี้ที่ 7.1)
 
7.1-1-01 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548, ประมวลระเบียบ ข้อบังคับ และ
               ประกาศมหาวิทยาลัย
7.1-1-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553, ครั้งที่ 3/2556
7.1-1-03 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 ก.ค. 55 วาระที่ 4.4
7.1-1-04 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 22 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.2
7.1-1-05 รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 ม.ค. 56 , ครั้งที่ 4/2556
               วันที่ 24 เม.ย. 56 และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
7.1-2-01 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                 มหาวิทยาลัย
7.1-2-02 แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
                มทร.พระนคร
7.1-2-03 รายงานการประชุม เรื่อง พิจารณายุทธศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 8 ก.พ. 54
7.1-2-04 รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 7 เม.ย. 54 วาระที่ 3.2
7.1-2-05 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 27 เม.ย. 54 วาระที่ 4.1
7.1-2-06 รายงานการประชุมคณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 18 พ.ค. 54
7.1-2-07 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/218 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 54
7.1-2-08 เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
7.1-2-09 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
7.1-2-10 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
7.1-3-01 ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน (รายงานทุกวันที่ 10), มติสภามหาวิทยาลัย
               ครั้งที่ 4/55 วันที่ 25 เม.ย. 55, ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 ก.ค. 55 วาระที่ 5.4,
               ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 5.8
7.1-3-02 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/55 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 4.7
7.1-3-03 เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
7.1-4-01 www.rmutp.ac.th
7.1-4-02 บันทึกเสนอเรื่องผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
7.1-4-03 คำสั่งมอบอำนาจ
7.1-4-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
               อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
               ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
               มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.1-4-05 ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
7.1-4-06 โครงการอบรม เรื่อง Lean Organization
7.1-5-01 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม
7.1-5-02 การถ่ายทอดความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
7.1-5-03 หนีงสือส่งบุคลากรเข้าอบรม, ประชุม
7.1-5-04 โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
7.1-5-05 เว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้
7.1-5-06 หนังสือ กค. ที่ 1581.15/039 ลงวันที่ 29 ม.ค. 56 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
             โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
7.1-5-07 MOU ด้านการจัดการความรู้
7.1-6-01 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และรายงาน
               ผลการดำเนินงานตามมาตรการ และกิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแล
              องค์การที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7.1-6-02 ผลการประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง
7.1-6-03 มติสภาและระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสันบสนุนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
               ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
7.1-6-04 หนังสือเชิญเข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนและผลงาน
               ทางวิชาการ
7.1-6-05 รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีรอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี
7.1-6-06 รายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส
7.1-6-07 หนังสือ กนผ. ที่ 0581.16/4188 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2556 การบริหารความเสี่ยง
               และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556
7.1-6-08 คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม
               ภายในของมหาวิทยาลัย
7.1-6-09 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ 6
7.1-7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี
7.1-7-02 ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี
7.1-7-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก
7.1-7-04 มติสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
               และคณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก
7.1-7-05 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
               (พ.ศ. 2555 - 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
องค์ประกอบที่ 7 (ตัวบ่งชี้ที่ 7.5)
 
7.5-1-01 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.2
7.5-1-02 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 26 ก.ย. 55 วาระที่ 4.5
7.5-1-03 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 4.6
7.5-1-04 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.7
7.5-1-05 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.8 และวาระที่ 4.9
7.5-1-06 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 ก.ค. 55 วาระที่ 4.3 และวาระที่ 4.4
7.5-1-07 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 5.1
7.5-1-08 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 4.7
7.5-1-09 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.4 และวาระที่ 4.5
7.5-1-10 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.6
7.5-1-11 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 28 พ.ย. 55 วาระที่ 4.8
7.5-1-12 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 26 ก.ย. 55 วาระที่ 4.8
7.5-1-13 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 29 ส.ค. 55 วาระที่ 4.3
7.5-1-14 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.9
7.5-1-15 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 4.3
7.5-1-16 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 26 ธ.ค. 55 วาระที่ 4.1,
               4.2 และวาระที่ 4.11
7.5-1-17 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 ก.พ. 56 วาระที่ 4.2
7.5-1-18 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 29 ส.ค. 55 วาระที่ 4.1
7.5-1-19 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 4.8
7.5-1-20 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 28 พ.ย. 55 วาระที่ 4.7
7.5-1-21 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 28 พ.ย. 55 วาระที่ 4.8
7.5-1-22 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.7
               มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 ก.ค. 55 วาระที่ 4.1
7.5-1-23 ภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
7.5-2-01 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 ก.พ. 56 วาระที่ 4.11
7.5-2-02 ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
               ของอธิการบดี พ.ศ.2553
7.5-2-03 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 4.10
7.5-2-04 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 วันพุธที่ 30 พ.ค. 55
               มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 วันพุธที่ 28 พ.ย. 55
7.5-3-01 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัย
               ว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
7.5-4-01 รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปี 2555 รอบ 6 เดือน
             และรอบ 12 เดือน มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 5.1
7.5-5-01 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 26 ก.ย. 55 วาระที่ 4.7
7.5-5-02 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.2
7.5-5-03 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 29 ส.ค. 55 วาระที่ 4.3
               มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 26 ก.ย. 55 วาระที่ 4.5
7.5-5-04 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัย
               ว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
7.5-5-05 www.rmutp.ac.th ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย มติสภามหาวิทยาลัย
               และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
7.5-5-06 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย, ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
7.5-5-07 - คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
               - คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
               - คณะกรรมการบริหารเงินรายได้
               - คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
7.5-5-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
7.5-5-09 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบว่าด้วยปฏิญญาการ
               ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
7.5-5-10 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 2555
               มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 27 มี.ค. 2556
 
 
องค์ประกอบที่ 7 (ตัวบ่งชี้ที่ 7.6)
 
7.6-1-01 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
               การพัฒนามหาวิทยาลัย
7.6-2-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เช่น ระบบ BPM, ระบบ ERP, ระบบ HRM                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
7.6-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณคำสั่งแต่งตั้ง
               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
               ภายในของมหาวิทยาลัย
7.6-3-01 รายงานการประชุม CEO, รายงานการประชุมคณบดี, ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง
7.6-3-02 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 27 มิ.ย. 55 วาระที่ 4.1
7.6-3-03 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 30 ม.ค. 56 วาระที่ 4.4
7.6-3-04 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 ม.ค. 56 วาระที่ 5.14
7.6-4-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพของอธิการบดี
7.6-4-02 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 วาระที่ 4.10
7.6-4-03 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 ม.ค. 56 วาระที่ 4.6
7.6-5-01 รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี (15 ส.ค. 54 - 15 ส.ค. 55)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th