ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปี พ.ศ. 2556
 
 
 
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
นายชวลิต นิ่มละออ
อุปนายกสภา
 
 
 
 
 
   
ผศ. จุฑามาศ พีรพัชระ
ผศ. ว่าที่ รต. สมนึก แก้ววิไล
ตำแหน่ง :  รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตำแหน่ง :  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราขการ
   
 
 
 
 
   
นายคมสัน โอภาสสถาวร
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
   
นายชวลิต นิ่มละออ
นายชุมพล เที่ยงธรรม
   
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
 
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 
 
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร
 
 
 
ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
 
 
 
นางศรีวิชชา รักจำรูญ
นายโอภาส เขียววิชัย
 
 
 
 
 
 
   
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
ตำแหน่ง :  รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
   
ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
รศ. วิมลพรรณ อาภาเวท
ตำแหน่ง:  รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และพัฒนากายภาพ
   
ผศ. ชญาภัทร์ กี่อาริโย
นายมนตรี รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง:  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
 
 
 
 
 
   
ดร. ปริญญา มากลิ่น
ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
นายอรุณ ชลังสุทธิ์
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล
ตำแหน่ง:  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   
นางศรีสุดา อยู่แย้มศรี
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการกองกลาง
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
   
 
 
 
 
 
 
ชื่อผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการสภา
 
ผศ.ดร. วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
และหัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยเลขานุการฯ
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
บุคลากรงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
งานสภามหาวิทยาลัย
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
บุคลากรงานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
ประวัติของสภามหาวิทยาลัย
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
บุคลากรงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
บุคลากรงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
กพร.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th