ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 
 
กองกลาง มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
 
๑. เป็นศูนย์กลางรับ-ส่งเอกสารราชการของมหาวิทยาลัย
๒. เป็นศูนย์กลางจัดการประชุม สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย
๓. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
๑. ระบบบริการที่มีคุณภาพสูง
๒. บุคลากรมีคุณภาพมีจิตใจพร้อมที่จะบริการ
๓. สถานที่ทำงานพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ถูกสุขลักษณะ
๔. ครุภัณฑ์และยานพาหนะมีคุณภาพ
 
 
 
 
๑. พัฒนาแผนและระบบงานให้พร้อมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
๒. จัดหาและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการทำงานที่มีคุณภาพ
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th