ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
 
 
 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
 
 
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
   
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษถาคม ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th