ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558
 
 
-


 
 
 
 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ (10 มิ.ย. 49)
 
 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (29 ก.ย.49)
 
 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) (13 พ.ย.49)
 
 
 
 
 
1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (28 ก.พ..50)
 
 
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (28 ก.พ. 50)
 
 
3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (28 ก.พ.50)
 
 
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)(28 ก.พ. 50)
 
 
5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารหารศึกษา) (28 ก.พ..50)
 
 
6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (24 เม.ย.50)
 
 
7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (17 ส..ค. 50)
 
 
 
 
 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (26 พ.ค..51)
 
 
 
 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายได้ในการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (3 มี.ค..52)
 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (24 เม.ย. 52)
 
 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ (27 พ.ค. 52)
 
 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)(31 ส.ค. 52)
 
 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาลพบุรี (22 ก.ย. 52)
 
 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาชลบุรี (22 ก.ย.52)
 
 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (1 ต.ค.52)
 
 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับ - จ่ายเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศหรือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (29 ธ.ค.52)
 
 
 
 
 
 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) (ภาคสมทบ) (2 ก.พ..53)
 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (17 ก.พ. .53)
 
 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (12 ก.พ. 53)
 
 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคสมทบ โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี (31 พ.ค. .53)
 
 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องพัก ของสถานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะศิลปศาสตร์(ฉบับที่ 2) (31 ส.ค. 53)
 
 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยประยุกต์ ภาคสมทบ (7 ก.ย. 53)
 
 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ(13 ต.ค. 53)
 
 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (11 ต.ค. 53)
 
 
 
 
 
 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (25 ม.ค..54)
 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ฉบับที่ 2)(14 มิ.ย.54)
 
 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)(8 ก.ค. 54)
 
 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) (8 ก.ค.54)
 
 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) (8 ก.ค. 54)
 
 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
 
 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
 
 
 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาลพบุรี(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
 
 
 
9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาชลบุรี(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
 
 
 
10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (9 ก.ค.. 55)
 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (8 มี.ค.. 55)
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา(7 ต.ค.. 56)
 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับ - จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖(23 ธ.ค.. 56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
 
 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (28 พ.ค.. 57)
 
 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
 
 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
 
 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
 
 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
 
 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ(12 มิ.ย.. 57)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th