ดาวน์โหลด ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Edraw (ทำแผนที่)
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างสันแฟ้มกองกลาง
 
page counter
จำนวนผู้เข้าชม website!!
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรกองกลาง
 
 
 
นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
 
 
 
 
 
นางกชพร เชิดชูพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
E-mail :
นางทิพวัลย์ กาญจนไพศาสตร์
นางณัฐยาภรณ์ สมจิตต์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : -
Email : -
   
นายสานิตย์ มีอาทร์
นายกลยุทธ์ จิตต์มั่นการ
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : -
Email : -
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
E-mail : trikun01@hotmail.com
นางจิตรลัดดา จาดเกิด
นายวัชรนนท์  กมลวิเชนทร์ชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : tu_ladda@outlook.com
Email : kemkemmak1@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
นางสาว จินตนา  คุ้มอยู่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานช่วยอำนวยการและประสานงาน
Email : nong_njk@hotmail.com
น.ส.จันทรา กงทองลักษณ์
น.ส.ทิพรัตน์ ปัดเจริญ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน ,เลขานุการรองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิยย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการรองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, เลขานุการรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ
Email : :cactus.ko@hotmail.com
Email : thiparat.p@rmutp.ac.th
   
น.ส. ทิฆัมพร ใจเอื้อ
น.ส.ลักขณา ราจันพันธ์ 
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : Fonjks_19@hotmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
 
Email : -
   
น.ส.ปาริชาติ ช้วนรักธรรม 
นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการรองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย, เลขานุการรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
Email : -
Email :piranya_f@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Email : -
นางทิวาวรรณ  นามจันทร์
นายวัลลภ แย้มขยัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ 2
E-mail : -
E-mail : -
   
นางอรุณี นรเศรษฐ์สิงห์
นายนพดล นิลวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ 4
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : -
E-mail : -
นายพรหมมินทร์ ปันจังหรีด
นายวรดล เจริญสิน
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : -
E-mail : -
   
นายพิเศษ บัวเผือก
นายประพจน์ กสิวัฒนาวุฒิ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
E-mail : -
E-mail : -
 
นายกิตติทัต เอี่ยมใส
นายมนตรี พงษ์เกษม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
E-mail : -
E-mail : -
 
นายสุวัฒน์ พงษ์มิตร
นายไพรัช แจ่มจำรัส
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
E-mail : -
E-mail : -
 
นายวัลลภ พันธุรัตน์
นายธงชัย รัศมี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
E-mail : -
E-mail : -
 
 
   
นายธัญญา ธัญญาวัฒนา
นายดิษฐพงษ์ เวิ่นทอง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
E-mail : -
E-mail : -
 
นายพะยง สวนบ่อแร่
นางละมูล คำสาริกา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
E-mail : -
E-mail : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai language English language
หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
เว็บไซต์เดิม
   
   
งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ
   
   
โครงสร้างงานสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สภาคณาจารย์
รายชื่อกรรมการสภา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาฯ
   
   
งานช่วยอำนวยการฯ
โครงสร้างงานช่วยอำนวยการฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามมติฯ
   
   
งานอาคารสถานที่ฯ
โครงสร้างงานอาคารสถานที่ฯ
ฐานข้อมูลทรัพยากรกลาง
แบบฟอร์มการใช้รถราชการ
   
   
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ KM
SAR.
   
   
เบอร์โทรติดต่อ
   
   
   
   
 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒
E-mail : gad_offpre_rmutp@hotmail.com , Facebook :website : http://www.facebook.com/gad.offpre.rmutp
website : http://gad.offpre.rmutp.ac.th