ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2548ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2549ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2550ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2551ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2552ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2553ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2554ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2555ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2556ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2557ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2558ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2559ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2560ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2561ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2562ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2563

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2548
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548 (21 เม.ย.48)ฉบับที่ 2 ปี 2549,ฉบับที่ 3 ปี 2551
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548 (21 เม.ย.48)
ฉบับที่ 2 ปี 2548, ฉบับที่ 2 ปี 2549 ,ฉบับที่ 3 ปี 2556,ฉบับที่ 4 ปี 2563
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2548 (21 เม.ย.48)

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 (14 มิ.ย.48)(ยกเลิก) ใช้ปี 2562 แทน
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548 (14 มิ.ย. 48)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 (3 ส.ค. 48)
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (3 ส.ค. 48)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (30 ธ.ค. 48)(ยกเลิก) ใช้ปี 2552
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2549
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) (30 ม.ค.49)ฉบับที่ 1 ปี 2548, ฉบับที่ 3 ปี 2556,ฉบับที่ 4 ปี 2563
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา (30 ม.ค.49)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (23 มี.ค.49)(ยกเลิก)ให้ใช้ปี 52 แทน
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาวิชาการ (12 เม.ย.49)ยกเลิก ใช้ฉบับ ปี 2563 แทน
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (12 เม.ย.49)(ยกเลิก) ใช้ปี 2553
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (12 เม.ย.49)(ยกเลิก) ใช้ปี 2558
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ (12 เม.ย.49)(ยกเลิก) ใช้ปี 2549

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง (18 พ.ค.49)
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (7 มิ.ย.49)(ยกเลิก)
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย (4 ก.ค.49)
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (27 ก.ค. 49)(ยกเลิก)
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (11 ก.ย.49)(ยกเลิก) ใช้ปี 2551
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (29 ก.ย.49)(ยกเลิก)
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) (1 ธ.ค.49)ฉบับที่ 1 ปี 2549 , ฉบับที่ 3 ปี 2551
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (27 ธ.ค.49)ฉบับที่ 2 ปี 2550 , ฉบับที่ 3 ปี 2558 , ฉบับที่ 4 ปี 2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2550
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (8 มี.ค.50)(ยกเลิก) ใช้ปี 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (11 เม.ย.50)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (30 เม.ย.50)(ยกเลิก และให้ใช้ฉบับปี 2559)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (30 เม.ย.50)ฉบับที่ 2 ปี2550 ,ฉบับที่ 3 ปี 2552 ,ฉบับที่ 4 ปี 2553 ,ฉบับที่ 5 ปี 2559
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (30 เม.ย.50)ฉบับที่ 2 ปี 2555 || ฉบับที่ 3 ปี 2563
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการลาออกจากราชการ (30 เม.ย.50)
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (18 มิ.ย.50)ฉบับที่ 2 ปี 2559
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (18 มิ.ย.50)
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ (18 มิ.ย.50) ฉบับที่ 2 ปี2553 , ฉบับที่ 3 ปี 2558
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ (18 มิ.ย.50)
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (13 ก.ค.50)
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัย และการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานราชการ (13 ก.ค.50)
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (13 ก.ค.50)
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 2) (19 ต.ค.50)ฉบับที่ 1 ปี 2550
16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) (19 ต.ค.50)ฉบับที่ 1 ปี 2549 , ฉบับที่ 3 ปี 2558 , ฉบับที่ 4 ปี 2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2551
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (14 มี.ค.51)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) (10 ก.ค.51)(ยกเลิก)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) (10 ก.ค. 51)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (10 ก.ค.51)(ยกเลิก) ใช้ปี 2554
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (27 ส.ค.51)ฉบับที่ 2 ปี 2552 , ฉบับที่ 3 ปี 2553
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (30 ก.ย.51)(ยกเลิก) ใช้ปี 2560
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) (30 ก.ย.51) ยกเลิกและให้ใช้ฉบับปี 2559
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) (24 ธ.ค.51)(ยกเลิก) ให้ปี 2560
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) (6 พ.ย.51)ฉบับที่ 1 ใช้ปี 2549 , ฉบัับที่ 2 ใช้ปี 2549
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) (6 พ.ย.51)(ยกเลิก)ใช้ปี 2556
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานส่วนงานภายใน (6 พ.ย.51)
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) (24 ธ.ค.51)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2552
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) (25 ก.พ.52)(ยกเลิก) ให้ใช้ ปี 53 แทน
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (25 ก.พ.52)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 3) (25 ก.พ.52)ฉบับที่ 1 ปี 2550 , ฉบับที่ 2 ปี 2550 , ฉบับที่ 4 ปี 2553 , ฉบับที่ 5 ปี 2559
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (30 มี.ค. 52)
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี(30 มี.ค.52)(ยกเลิก)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (30 มี.ค.52)ฉบับที่ 2 ปี 2559 , ฉบับที่ 3 ปี 2561 ,ฉบับที่ 4 ปี 2562
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (11 ส.ค.52)(ยกเลิก)
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (11 ก.ย.52)(ยกเลิก)ใช้ปี 2554
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 4) (11 ก.ย.52)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย (11 ก.ย.52)
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (25 ก.ย.52)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) (11 พ.ย.52)(ยกเลิก) ใช้ปี 2561
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (11 พ.ย.52)
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค.52)(ยกเลิก) ใช้ปี 2558
15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค.52)ฉบับที่ 1 ปี 2551 , ฉบับที่ 3 ปี 2553
16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (15 ธ.ค.52)
17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค.52)
18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) (15 ธ.ค.52)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) (15 ธ.ค.52)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) (9 มิ.ย..53)(ยกเลิก) ใช้ปี 2554
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (26 ก.ค. .53)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี (26 ก.ค. 53)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (31 ส.ค. .53)
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) (4 ต.ค. 53)ฉบับที่ 1 ปี 2550 , ฉบับที่ 3 ปี 2558
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี(ฉบับที่ 4) (8 ต.ค. 53)
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา(ฉบับที่ 4) (27 ต.ค. 53)ฉบับที่ 1 ปี 2550 , ฉบับที่ 2 ปี 2550 , ฉบับที่ 3 ปี 2552 , ฉบับที่ 5 ปี 2559
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ฉบับที่ 3) (3 ธ.ค. 53)ฉบับที่ 1 ปี 2551 , ฉบับที่ 2 ปี 2552
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2556
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 3) (8 ม.ค..56)ฉบับท่ี่ 1 ปี 2548 , ฉบับที่ 2 ปี 2549 ฉบับที่ 4 ปี 2563
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2556 (8 ม.ค..56)ฉบับท่ี่ 2 ปี 2563
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (8 ต.ค..56)(ยกเลิก)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ.2556 (30 ก.ย..56)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2557
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557(31 ม.ค..57)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2557(4 เม.ย..57)ฉบับที่ 3 ปี 2558
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2557 (4 เม.ย..57)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (14 ส.ค.57)(ยกเลิก)ใช้ปี 2560
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 (13 มี.ค.57)(ยกเลิก)ใช้ปี 2559
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 (13 มี.ค.57)(ยกเลิก) ใช้ปี 2559
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557 (28 ส.ค.57)(ยกเลิก)
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานภายในและการบริหารงานในกอง พ.ศ.2557 (28 ส.ค.57)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2558
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) (3 ก.พ. 58)ฉบับที่ 1 ปี 2550 , ฉบับที่ 2 ปี 2553
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 (10 มี.ค. 58)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2558 (29 เม.ย. 58)ฉบับที่ 2 ปี 2559
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (29 เม.ย. 58)(ยกเลิก)ใช้ปี 2559
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (29 เม.ย. 58)ฉบับที่ 1 2549 , ฉบับที่ 2 ปี 2550 , ฉบับที่ 4 ปี 2559
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2558 (29 เม.ย. 58)
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (31 ส.ค. 58)(ยกเลิก)ใช้ปี 2560
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (31 ส.ค. 58)(ยกเลิก)
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (14 ธ.ค. 58)ฉบับที่ 1 ปี 2557 , ฉบับที่ 2 ปี 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2559
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (26 ก.พ. 59)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (19 เม.ย. 59)(ยกเลิก)ใช้ปี 2560
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ (19 เม.ย. 59)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (25 ก.ค. 59)ฉบับที่ 1 ปี 2552 , ฉบับที่ 3 ปี 2561 , ฉบับที่ 4 ปี 2562
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (25 ก.ค. 59)ฉบับที่ 1 ปี 2558
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ (20 ก.ย. 59)ฉบับที่ 1 ปี 2550 , ฉบับที่ 2 ปี 2550 , ฉบับที่ 3 ปี 2552 ,ฉบับที่ 4 ปี 2553
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ (20 ก.ย. 59)
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ (20 ก.ย. 59)
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)ฉบับที่ 1 ปี 2549 , ฉบับที่ 2 ปี 2550 , ฉบับที่ 3 ปี 2558
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)ฉบับที่ 1 ปี 2550
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)ฉบับที่ 1 ปี 2550
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)ฉบับที่ 2 ปี 2561 , ฉบับที่ 3 ปี 2562
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2560
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 (22 ก.ย. 60)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (5 ต.ค. 60)(ยกเลิก)ใช้ปี 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 (5 ต.ค. 60)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2560 (5 ต.ค. 60)
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (5 ต.ค. 60)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2561
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (4 เม.ย. 61)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (5 ก.ย. 61)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (5 ก.ย. 61)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (5 ก.ย. 61) || ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559)
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 (5 ต.ค. 60)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (12 ธ.ค. 61) || ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559)
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2562
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (26 มิ.ย. 62)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562 (26 มิ.ย. 62) (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย พ.ศ.2562 (7 ส.ค. 62)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (7 ส.ค. 62)
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสำนักจัดหารายได้ พ.ศ.2562 (23 ก.ย. 62)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2562 (20 พ.ย. 62)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2562 (20 พ.ย. 62)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559)|| ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (25 ต.ค. 62)|| (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561)||
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2563
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2563 (10 ม.ค. 63)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 (30 ม.ค. 63)ฉบับที่ 1 ปี 2548, ฉบับที่ 2 ปี 2549 ,ฉบับที่ 3 ปี 2556
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2563 (25 ก.พ. 63)ยกเลิก ฉบับที่ 1 ปี 2549
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (8 พ.ค. 63)มี ฉบับที่ 1 ปี 2562
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (24 มิ.ย. 63)มี ฉบับที่ 1 ปี 2556
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (24 มิ.ย. 63)มี ฉบับที่ 1 ปี 2550 || ฉบับที่ 2 ปี 2555