วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

กองกลาง มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑. เป็นศูนย์กลางรับ-ส่งเอกสารราชการของมหาวิทยาลัย
๒. เป็นศูนย์กลางจัดการประชุม สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย
๓. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัย

๑. ระบบบริการที่มีคุณภาพสูง
๒. บุคลากรมีคุณภาพมีจิตใจพร้อมที่จะบริการ
๓. สถานที่ทำงานพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ถูกสุขลักษณะ
๔. ครุภัณฑ์และยานพาหนะมีคุณภาพ