วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

            กองกลาง มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

            ๑. เป็นศูนย์กลางรับ-ส่งเอกสารราชการของมหาวิทยาลัย
            ๒. เป็นศูนย์กลางจัดการประชุม สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย
            ๓. เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัย

           ๑. ระบบบริการที่มีคุณภาพสูง
           ๒. บุคลากรมีคุณภาพมีจิตใจพร้อมที่จะบริการ
           ๓. สถานที่ทำงานพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ถูกสุขลักษณะ
           ๔. ครุภัณฑ์และยานพาหนะมีคุณภาพ