คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการหัวหน้างาน
ผู้อำนวยการกอง 
นางนงลักษณ์ ทองนาค
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
E-mail. nongluck.t@rmutp.ac.th
เบอร์ภายใน 6011
หัวหน้างาน 
08นายสานิตย์ มิอาทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายนอก 02-665-3719
เบอร์ภายใน 6916
08นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์ภายนอก 02-665-3718
เบอร์ภายใน 6914
01นางสาว จินตนา คุ้มอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานช่วยอำนวยการฯ
เบอร์ภายนอก 02-665-3712
เบอร์ภายใน 6918
33นางทิวาวรรณ นามจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ
เบอร์ภายนอก 02-665-3777
เบอร์ภายใน 6913