คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองกลาง

นางนงลักษณ์ ทองนาค
นางนงลักษณ์ ทองนาค
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6011

	นายสานิตย์ มิอาทร
นายสานิตย์ มิอาทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6916

นายนพดล นิลวรรณ
นายนพดล นิลวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6913

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6239

นางสาว จินตนา คุ้มอยู่
นางสาว จินตนา คุ้มอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานช่วยอำนวยการฯ
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6918

นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
หัวหน้างานกองสื่อสารองค์การ
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6935