งานอาคารและสถานที่ฯ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ การจัดระบบรักษาความปลอดภัยและเวรยามรักษาการณ์ ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่เครื่องสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ จดและต่อทะเบียนยานพาหนะทุกประเภท ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ดำเนินการขอติดตั้งโทรศัพท์ราชการและโทรศัพท์สาธารณะและงานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด