คำสั่ง และประกาศคณะกรรมการในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แบบฟอร์ม Covid - 19 ประกาศ Covid - 19กิจกรรม 5 ส.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2566เทคนิคการเขียนหนังสื่อราชการ

แบบฟอร์มหนังสือ

 

- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่1624/2566 เรื่อง คำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

- แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

- การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1300 /2566 เรื่อง คำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จปีการศึกษา 2563

- คำสั่งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนครครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

แผนผังแสดงจุดในการเดินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

-แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ

-ประกาศมาตการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)

- ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2  

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (COVID-19)

- การเบิกค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศสถานการณ์โควิด-19 

- ประกาศงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 

- มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- การเบิกค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศสถานการณ์โควิด-19

คู่มือนักศึกษาชาวต่างประเทศในสถานการณ์ โรคโควิด–19

คู่มือนักศึกษาชาวต่างประเทศในสถานการณ์ โรคโควิด–19 เพิ่มเติ่ม

- การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 5)

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่7)

- มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19

- หนังสือศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- สอบถามความประสงค์รับชุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK)

- การรับชุดตรวจโควิด ๑๙ ( ATK )

- การจัดทำประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19 ) ปี 2564

-  การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)

- ขอจัดส่งประกาศ เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

- แนวทางการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาตของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

- สำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิด 19 ของบุคลากรภาครัฐ

- การเปิดสถานที่ทำการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14)

- แจ้งการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แก่บุคลากรในสังกัด

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง การเปิดสถานที่ทำการและให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ ตามปกติ(ฉบับที่ 15)

- มาตรการเยียวยาผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

- ยกเลิกการจ่ายเงินตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร ฉบับที่ 2/2564

- มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 18)

 

ภาษาราชการ ถ้อยคำสำนวน ดูทั้งหมด

เกร็ดความรู้ งานสารบรรณ ดูทั้งหมด