- แบบรายงานภาวะสุขภาพ
- บันทึกการเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
ศูนย์เทเวศร์
ศูนย์โชติเวช
ศูนย์พณิชยการพระนคร
ศูนย์พระนครเหนือ
- รายงานภาวะสุขภาพ
- รายงานบันทึกการเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
- รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
- แนวทางปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)
- ประกาศ เกณฑ์การใช้สินเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ งปม. 2565 (ใหม่)
- รายงานการประชุมคณะกรรมกิจกรรม 5 ส ปี 2564
- แจ้งกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จปีการศึกษา 2563
- เลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
-คู่มือระบบจองรถออนไลน์
-คู่มือระบบจองห้องประชุมออนไลน์
-คำสั่งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ใหม่)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ + แบบแสดงความจำนงร่วมบริจาค (ใหม่)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
- รายงาน โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"(ใหม่)
- คะแนนตรวจ 5ส และเกณฑ์ 5ส ประจำปี 1_2562 (สอ.)
- คะแนนตรวจ 5ส และเกณฑ์ 5ส ประจำปี 2560 (สอ.)
- คะแนนตรวจ 5ส และเกณฑ์ 5ส ประจำปี 2561 (สอ.)
- มาตราการในการใช้ทรัพยสินทางราชการของมหาวิทยาลัย ปี 2562
- มาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปี 2564(ใหม่)
-
หนังสือเวียนแจ้งประกาศมาตรการใช้ทรัพย์สิน ปี 2564(ใหม่)
-
มาตรการประหยัดพลังงานปี 2562
- เอกสารประกอบการอบรมงานสารบรรณ วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
- ประกาศเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณปี 2562 
รายละเอียด ใบสมัคร ประกาศ กำหนดการ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่า 
- ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนครครั้งที่ 31 ประจำปี 2559
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
- แผนผังแสดงจุดในการเดินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ (ในราชกิจจานุเบกษา)
-แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ กองกลาง กรอกข้อมูล online
-แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มทร.พระนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
-รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559

กำหนดการประชุม

ข่าวสารและกิจกรรม