งานบริหารทั่วไป

งานสารบรรณงานไปรษณีย์การจัดการความรู้พัสดุกิจกรรม 5 ส
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มหนังสือ
แบบฟอร์มหนังสือภายใน
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มหนังสือราชการ (ไฟล์ word)*
แบบฟอร์มระเบียบงานสารบรรณ(ไฟล์ word)
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มบันทึกไข่ปลา
แบบคำขอสืบค้นหนังสือ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมความรู้ KM
กิจกรรม KM บันทึกการเล่าเรื่องการถ่ายทอดความรู้

ผลการดำเนินด้านงานการจัดการความรู้ ฯ 
ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565