งานศิลปวัฒนธรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6239

นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6622

นายถาวร อ่อนละออ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6627

นายเกศไกรศร แก้วสามารถ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6630

นายศิริวัฒน์ สายสุนทร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6626

นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6237


นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ