บุคลากร

ผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไปงานช่วยอำนวยการฯงานอาคารสถานที่ฯ
ผู้อำนวยการกอง 
นางนงลักษณ์ ทองนาค
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
E-mail. nongluck.t@rmutp.ac.th
เบอร์ภายใน 6011
งานบริหารทั่วไป 
นายสานิตย์ มิอาทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายนอก 02-665-3719
เบอร์ภายใน 6916
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน 6914
นางทิพวัลย์ กาญจนไพศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6014
นางณัฐยาภรณ์ สมจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6014
นายกลยุทธ จิตต์มั่นการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6014
งานช่วยอำนวยการและประสานงาน
น.ส.จินตนา คุ้มอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานช่วยอำนวยการและประสานงาน
เบอร์ภายนอก 02-665-3721
เบอร์ภายใน 6918
E-mail : nong_njk@hotmail.com
น.ส.ทิฆัมพร ใจเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ภายใน 6012
น.ส. เนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 6916
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.ทิพรัตน์ ปัดเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เลขานุการอธิการบดี
เบอร์ภายใน 8133
น.ส.จันทรา กงทองลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
เบอร์ภายใน 8134
น.ส.ลักขณา ราจันพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
เบอร์ภายใน 8136
น.ส.นิภาพร วังน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เบอร์ภายใน 8196
น.ส.ฐาปนี เยี่ยมต้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์ภายใน 6006
งานบริหารทั่วไป 
นางทิวาวรรณ นามจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เบอร์ภายใน 6013
นายนพดล นิลวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ภายใน 8232
นายสนธยา การด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 8233
นายพิเศษ บัวเผือก
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายไพรัช แจ่มจำรัส
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายธงชัย รัศมี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายกิตติทัต เอี่ยมใส
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายสุวัฒน์ พงษ์มิตร
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายมนตรี พงษ์เกษม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายอิสระพล ลุนอุบล
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายฐาปกรณ์ อินไชยเทพ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายธัญญา ธัญญาวัฒนา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายณัฐวุฒิ รัตนกิตติชัย
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924
นายกฤษณะ อ่วมอ้าง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน 6924