งานช่วยอำนวยการ

งานช่วยอำนวยการและประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงานบริการ งานบริหารทั่วไป งานประชุม และงานกิจการพิเศษ โดยแบ่งงานภายในเป็น 2 หมวดดังนี้

1) หมวดช่วยอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา และสรุปเรื่องหรือประเด็นเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือประกอบการพิจารณาสั่ง การ งานติดต่อนัดหมาย หรือประสานงาน ระหว่างเลขานุการผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมกับหน่วยงานอื่น จัดเตรียมเอกสารข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นในการเข้าประชุมการบรรยายและการ อภิปรายของผู้บริหาร และจัดทำสารหรือคำขวัญของผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ

2) หมวดประสานงานและกิจการพิเศษ มีหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนงาน จัดและดำเนินการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO) การประชุมคณบดี การประชุมผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี การประชุมกรรมการเฉพาะกิจอื่น ๆ การดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมผู้อำนวยการกองประสานงาน วิเคราะห์สรุปรายงานการประชุม การจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร การจัดงานนิทรรศการประจำปี จัดทำหนังสือสั่งการและหนังสือประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบ หมาย ตลอดจนดำเนินงานกิจการและโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาชนบทแห่งชาติ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และงานโครงการอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด

มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือ ราชการ พัสดุภัณฑ์ ไปรษณีภัณฑ์ โทรเลข และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ การพิมพ์หนังสือราชการ การทำสำเนาหนังสือราชการ การถ่ายเอกสาร การจัดและรวบรวมเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร และหนังสือเวียนต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานการจัดเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วของหน่วยงานใน ระดับกองของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด การดูแลรักษา ซ่อมแซมหนังสือ ให้บริการค้นเรื่องการยืมหนังสือการทำลายเอกสารและงานธุรการทั่วไปของกอง

ลงนามความร่วมมือ ปี 2551ลงนามความร่วมมือ ปี 2552ลงนามความร่วมมือ ปี 2553ลงนามความร่วมมือ ปี 2554ลงนามความร่วมมือ ปี 2555ลงนามความร่วมมือ ปี 2556ลงนามความร่วมมือ ปี 2557ลงนามความร่วมมือ ปี 2558ลงนามความร่วมมือ ปี 2559ลงนามความร่วมมือ ปี 2560ลงนามความร่วมมือ ปี 2561ลงนามความร่วมมือ ปี 2562ลงนามความร่วมมือ ปี 2563ลงนามความร่วมมือ ปี 2564
การลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2551
โรงเรีบนราชวินิตบางแคปานขำ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนวัดสังเวช
โรงเรียนศีลาจารย์พิพัฒน์
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนหอวัง
การลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553
คุรุสภา
การลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุรุสภา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2558
การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
คณะศิลปศาสตร์ มทร.5แห่ง ธัญบุรี,พระนคร,สุวรรณภูมิ,รัตนโกสินทร์,ตะวันออก
บริษัทการบินไทย จำกัด
บริษัทยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ OTOP จ.หนองคาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนมัธยมตาดสินระยอง
โรงเรียนเมืองพัทยา 11
โรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม.
จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนวิทยา
การลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2560
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำดัก (มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
บริษัท การบินไทย
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส.วี.พี.กรุ๊ป
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมอาหารไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ทรู คอปเรชั่น
กลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม โดย บริษัท เอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติแบบประเมินการดูแลองค์ตามหลักธรรมาภิบาลแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ผู้บริหาร