โครงสร้างหน่วยงาน

 

การแบ่งงานภายใน
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ กลางการติดต่อราชการ และสั่งการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ชุดต่าง ๆ งานช่วยอำนวยการและประสานงาน และงานพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และหรือปฏิบัติราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือหน่วยงานใด โดยเฉพาะ การแบ่งหน่วยงานภายในของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือ ราชการ พัสดุภัณฑ์ ไปรษณีภัณฑ์ โทรเลข และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ การพิมพ์หนังสือราชการ การทำสำเนาหนังสือราชการ การถ่ายเอกสาร การจัดและรวบรวมเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร และหนังสือเวียนต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานการจัดเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วของหน่วยงานใน ระดับกองของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด การดูแลรักษา ซ่อมแซมหนังสือ ให้บริการค้นเรื่องการยืมหนังสือ การทำลายเอกสารและงานธุรการทั่วไปของกอง

 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงานบริการ งานบริหารทั่วไป งานประชุม และงานกิจการพิเศษ โดยแบ่งงานภายในเป็น 2 หมวดดังนี้

1) หมวดช่วยอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา และสรุปเรื่องหรือประเด็นเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือประกอบการพิจารณาสั่ง การ งานติดต่อนัดหมาย หรือประสานงาน ระหว่างเลขานุการผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมกับหน่วยงานอื่น จัดเตรียมเอกสารข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นในการเข้าประชุมการบรรยายและการ อภิปรายของผู้บริหาร และจัดทำสารหรือคำขวัญของผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ

2) หมวดประสานงานและกิจการพิเศษ มีหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนงาน จัดและดำเนินการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO) การประชุมคณบดี การประชุมผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี การประชุมกรรมการเฉพาะกิจอื่น ๆ การดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมผู้อำนวยการกองประสานงาน วิเคราะห์สรุปรายงานการประชุม การจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร การจัดงานนิทรรศการประจำปี จัดทำหนังสือสั่งการและหนังสือประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบ หมาย ตลอดจนดำเนินงานกิจการและโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาชนบทแห่งชาติ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และงานโครงการอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด

 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ การจัดระบบรักษาความปลอดภัยและเวรยามรักษาการณ์ ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่เครื่องสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ จดและต่อทะเบียนยานพาหนะทุกประเภท ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ดำเนินการขอติดตั้งโทรศัพท์ราชการและโทรศัพท์สาธารณะและงานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วงงานใด