ระเบียบ

ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2548ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2549ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2550ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2551ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2552ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2553ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2554ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2555ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2556ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2557ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2558ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2559ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2560ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2561ระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2562 ไม่มีระเบียบ มทร.พระนคร ปี 2563
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2548
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาข้าราชการดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ (30 ธ.ค. 48)(ยกเลิก) (ไปใช้ระเบียบว่าด้วย การคัดเลือกบุคคลดีเด่น หรือผู้ทำคุณประโยชน์ พ.ศ.2553)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2549
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (18 พ.ค.49)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (18 พ.ค. 49)(ยกเลิก ใช้ปี พ.ศ.2557)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (7 มิ.ย.49)(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553,ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (10 พ.ย.49)(ยกเลิก ใช้ปี พ.ศ.2557)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2550
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
(20 ก.พ..50)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (20 ก.พ. 50)ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเก็บค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (20 ก.พ.50)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (20 ก.พ. 50)(ยกเลิก ใช้ปี พ.ศ.2557)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (20 ก.พ..50)(ยกเลิก)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (11 เม.ย.50)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (19 ต..ค. 50)
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคบพระนคร (5 พ.ย.50)(มีฉบับที่ 2 พ.ศ.2553)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2551
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (8 ม.ค..51)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุ (8 ม.ค. .51)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต (3 เม.ย. 51)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (26 พ.ค. 51)(มีฉบับที่ 2 พ.ศ.2552)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2551
(มีฉบับที่ 2 พ.ศ.2552,ฉบับที่ 3 พ.ศ.2556)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2552
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (25 ก.พ..52)ยกเลิก (ใช้ปี พ.ศ.2557)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)ยกเลิก (ใช้ปี พ.ศ.2557)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (30 มี.ค. 52) (มีฉบับที่ 2 พ.ศ.2553)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ พ.ศ.2552 (27 พ.ค. 52)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษา (11 ส.ค. 52)ยกเลิก (ใช้ปี พ.ศ.2557)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์ การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี (11 ก.ย.52)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (11 ก.ย.52)
8. ระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน (1 ต.ค.52) (มีฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (11 พ.ย.52)(มีฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า(ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52) (มีฉบับที่ 1 พ.ศ.2552)
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)(มีฉบับที่ 1 พ.ศ.2551)
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)ยกเลิก (ใช้ปี พ.ศ.2557)
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)ยกเลิก (ใช้ปี พ.ศ.2557)
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) (15 ธ.ค. 52)(ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2550)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) (14 ม.ค.53)(ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2552)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (14 ม.ค. .53)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (27 ม.ค. 53)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (27 ม.ค. .53)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (11 มี.ค. 53)ยกเลิก (ไปใช้ปี พ.ศ.2557)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (ฉบับที่ 2) (26 ก.ค. 53) (ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2549)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ทำคุณประโยชน์ (26 ก.ค. 53)
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน (26 ก.ค. 53)
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (31 ส.ค. 53)
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ (31 ส.ค. 53)
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) (31 ส.ค. 53)(ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2552)
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2) (31 ส.ค. 53) (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (20 ม.ค.54)ยกเลิก (ใช้ปี พ.ศ.2557)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (8 เม.ย.54)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก (8 เม.ย. 54)
4. ระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) (29 มิ.ย.54) (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) (24 ส.ค. 54) (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551,ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2556)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (25 พ.ย.54)(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555,ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557,ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2555
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (13 มี.ค..55)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี.ค.55) (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549,ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี..ค. 55) (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552,ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี.ค.55)(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549,ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) (13 มี.ค. 55)(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) (15 พ.ค. 55)(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2554)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2555ยกเลิก (ไปใช้ปี พ.ศ.2561)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2557
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗ (3 พ.ค..57)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ (5 มิ.ย..57)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค. 57)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค.57)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค..57)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค..57)(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ (14 ส.ค..57)
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา การฝึกอบรม และดูงาน
(ฉบับที่ 3)พ.ศ. ๒๕๕๗ (13 มี.ค..57)
(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549,ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553)
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. ๒๕๕๗ (7 ต.ค..57)
(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552)
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (8 ต.ค..57)
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (8 ต.ค..57)
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (28 พ.ย..57) (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2554,ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555)
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2561
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 (9 ก.พ.61)(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2554,ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555,ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งของอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2561 (4 เม.ย. 61)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (4 เม.ย. 61)
(ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (4 เม.ย. 61)(มีฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (1 มิ.ย.61)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 (5 ก.ย.61)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับจ่่ายเงินในการจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พ.ศ. 2561 (12 ธ.ค.61)
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค.61)