พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอพระราชทานผ้าพระกฐินนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร […]

เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งสำเนาหนังสือแจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ วันที่ 28 […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6 […]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

คำสั่งงานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 5  วันพุธที่ 7 […]

เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง ในวันที่ 5,7,8 และ 9 เมษายน รวม 4 […]

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ หรือโอนเงินทำบุญ กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ หรือโอนเงินทำบุญ กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ […]

เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งสำเนาหนังสือแจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ วันที่ 28 […]