ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอพระราชทานผ้าพระกฐินนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

 

รายละเอียดหนังสือ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2565