ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งเลื่อน กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง เลื่อนกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยด้านพระพลานามัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธี และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างและด้านสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้นำความกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ อีกครั้งหนึ่ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป