ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันจันทร์ที่ 5  วันพุธที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 8 วันศุกร์ที่ 9  เมษายน 2564 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวม 4 วัน ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 7 เมษายน  2564 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่ และจุดรายงานตัว

วันศุกร์ที่  2 เมษายน 2564 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ดาวน์โหลด