Uncategorized

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36ปี

 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 54/2566 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว นั้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (เดิม) คลิก

เนื่องจากทรงพระกรุณาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
6 แห่ง เพื่อความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาทางราชการ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการ และให้การจัดงานพิธีมอบปริญญาบัตร สำเร็จลุล่วงและเป็นระเบียบเรียบร้อยไปด้วยดี จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  และมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีมอบปริญญาบัตร ดังคำสั่งใหม่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ใหม่) คลิก  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (เพิ่มเติม) คลิก