ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 7

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 8

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 9

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับบที่ 14 (ล่าสุด)

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ (COVID-19) 19 พ.ค. 64

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ (COVID-19) 31 พ.ค. 64

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ (COVID-19) 14 มิ.ย. 64

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ (COVID-19) 12 ก.ค. 64 (ล่าสุด)