ระเบียบและแบบฟอร์มหนังสือ

2. แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
3. แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
4. แบบใบลาพักผ่อน
6. แบบใบขอยกเลิกวันลา

10.แบบคำขอสืบค้นหนังสือ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มหนังสือ จากโครงการฝึกอบรมงานสารบรรณ  ปี 2562

1. แบบฟอร์มหนังสือราชการ(ไฟล์ word)

2. แบบฟอร์มระเบียบงานสารบรรณ(ไฟล์ word)