ประกาศ

ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2549ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2550ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2551ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2552ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2553ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2554ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2555ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2556ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2557ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2558ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2559ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2560ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2561ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2562ประกาศ มทร.พระนคร ปี 2563
ประกาศสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2550
1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (28 ก.พ..50)
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (28 ก.พ. 50)
3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (28 ก.พ.50)
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)(28 ก.พ. 50)
5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารหารศึกษา) (28 ก.พ..50)
6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (24 เม.ย.50)
7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (17 ส..ค. 50)
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2552
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายได้ในการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (3 มี.ค..52)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (24 เม.ย. 52)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ (27 พ.ค. 52)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)(31 ส.ค. 52)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาลพบุรี (22 ก.ย. 52)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาชลบุรี (22 ก.ย.52)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (1 ต.ค.52)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับ - จ่ายเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศหรือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (29 ธ.ค.52)
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) (ภาคสมทบ) (2 ก.พ..53)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (17 ก.พ. .53)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (12 ก.พ. 53)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคสมทบ โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี (31 พ.ค. .53)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องพัก ของสถานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะศิลปศาสตร์(ฉบับที่ 2) (31 ส.ค. 53)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยประยุกต์ ภาคสมทบ (7 ก.ย. 53)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ(13 ต.ค. 53)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (11 ต.ค. 53)
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (25 ม.ค..54)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ฉบับที่ 2)(14 มิ.ย.54)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)(8 ก.ค. 54)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) (8 ก.ค.54)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) (8 ก.ค. 54)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาลพบุรี(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ ศูนย์การศึกษาชลบุรี(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ(ฉบับที่ 2)(8 ก.ค.54)
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2557
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (28 พ.ค.. 57)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ(12 มิ.ย.. 57)
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2559
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2560
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (15 ก.ย. 60)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ (15 ก.ย.60)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ (15 ก.ย.60)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (25 ต.ค.60)
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2561
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (5 มี.ค.2561)
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก(ฉบับที่ 2) (4 พ.ค.2561)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (25 เม.ย.2561)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ (25 เม.ย.2561)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (25 เม.ย.2561)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (25 เม.ย.2561)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา (1 มิ.ย.2561)
10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ภาคพิเศษ (23 พ.ค.2561)
11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก (21 มิ.ย.2561)
12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ (4 ก.ค.2561)
13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (26 ก.ค.2561)
14. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (27 ธ.ค.2561)
15. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา และการแก้ไขระดับคะแนน I (Incomplete) ระดับบัณฑิตศึกษา (27 ธ.ค.2561)
16. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (22 พ.ย.2561)