ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศสภา มทร.พระนคร ปี 2549ประกาศสภา มทร.พระนคร ปี 2550ประกาศสภา มทร.พระนคร ปี 2562
ประกาศสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2550
1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (28 ก.พ..50)
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (28 ก.พ. 50)
3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (28 ก.พ.50)
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)(28 ก.พ. 50)
5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารหารศึกษา) (28 ก.พ..50)
6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (24 เม.ย.50)
7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (17 ส..ค. 50)