ข่าวสารและกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558ณ ห้องประชุม Park Viewโรงแรม เดอะรีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท เพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นกรอบดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเป็นDigital University

S__12484619
รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นDigital University โดยกำหนดกลยุทธ์ 3 P ได้แก่ Practicality, Profitability, People Connectivity จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้นำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เน้นหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจัดให้มีห้องเรียนทันสมัย (Smart classroom) สนับสนุนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมนักศึกษาให้หารายได้จากการศึกษาด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญรวมทั้งจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความมั่นคงและแข่งขันกับนานาประเทศได้

S__12484621

S__12484623