ข่าวสารและกิจกรรม

เทปวีดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ 9 มทร.

 โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากรศิษย์เ­ก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค­ล ทั้ง ๙ แห่ง 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 52 รูป
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร