คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการหัวหน้างาน
ผู้อำนวยการกอง 
33นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
หัวหน้างาน 
10นางกชพร เชิดชูพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
08นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
01นางสาว จินตนา คุ้มอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานช่วยอำนวยการฯ
33นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *