ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2555

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2555

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2555

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2555

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Go to Top