รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2553รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2554รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2555รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2557รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2558รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2559รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2560รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2561รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2553
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษถาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
 ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2554
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2555
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2556
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2557
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2559
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2560
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2561
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑