คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ชุดปัจจุบัน)

นายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย 
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผศ. สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อธิการบดี
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยตำรวจโท ดร.คงกริษ เล็กศรีนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพัฒน์ นาครัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุรางคณา วายุภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
ดร.ปริญญา มากลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแลัข้าราชการ
อาจารย์ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
....
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางจิตรลัดดา จาดเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ