งานสภามหาวิทยาลัย

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภาระงานสำคัญ ๆ ดังนี้

1) การจัดและดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

    1. พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ แล้วสรุปย่อในประเด็น 

        และหรือสาระสำคัญตลอดจนหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุม

        สภามหาวิทยาลัย 

    2. จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณา

        ของสภามหาวิทยาลัย 

    3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน 

    4. แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทราบและ พิจารณา

        ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    5. ตรวจสอบร่างระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศสภาฯที่ได้รับ ความเห็นชอบ

        จากสภามหาวิทยาลัย แล้วเพื่อเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามประกาศใช้และหรือ 

        เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

    6. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

    7. จัดพิมพ์เอกสารประมวลพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

        และมติฯเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ในรอบ 3 หรือ 5 ปี)

        เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

    8. เวียนแจ้งระเบียบ ข้อบังคับที่ประกาศบังคับใช้แล้ว หรือ ประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัยให้

        หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

    9. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัยเสนอ ให้สภามหาวิทยาลัย

        รับทราบและพิจารณา 

  10. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของมหาวิทยาลัย 

        ประเด็นตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับคุณภาพการกำกับดูแล ของสภามหาวิทยาลัย 

  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกองและหรือมหาวิทยาลัย

2) การจัดและดำเนินการประชุมสภาคณาจารย์ฯ โดย มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน

     ตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

    1. พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ แล้วสรุปย่อในประเด็น และหรือสาระสำคัญ

        ตลอดจนหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการ พิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ ฯ

    2. จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมสภาคณาจารย์ตลอดจนเอกสารประกอบการ พิจารณา

        ของสภาคณาจารย์ ฯ

    3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการสภาคณาจารย์ ฯ

        ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน

    4. แจ้งมติสภาคณาจารย์ ฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทราบ และพิจารณา

        ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

    5. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

    6. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภาคณาจารย์ ฯ เสนอให้ สภาคณาจารย์ ฯ

        รับทราบและพิจารณา

    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกองและหรือมหาวิทยาลัย

3) ด้านการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์กองกลางและเว็บไซต์งานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน

    และสะดวกต่อการสืบค้น (สารสนเทศ)

    1. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยการประชุมสภาคณาจารย์ ฯ

        และฐานข้อมูลกองกลาง

    2. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับระเบียบ

        และประกาศมหาวิทยาลัย

    3. คำสั่งและประกาศของสภามหาวิทยาลัย

    4. จัดทำข่าว และ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ

    5. จัดทำฐานข้อมูลขอบข่ายงาน และบุคลากรของหน่วยงานกองกลาง

    6. ศึกษาการจัดทำข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ทั้งภายในมหาวิทยาลัย

        และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

        เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการภายในกอง