แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือผู้บริหาร

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559

  1. ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยผู้อำนวยการกอง ทั้ง 8 กอง ผู้อำนวนวยการสำนัก 2 สำนัก
  2. ประเมินผู้อำนวยการหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนเป็นผู้ประเมิน
  3. ประเมินหัวหน้าภายในหน่วยงาน โดยบุคลากรแต่ฝ่ายเป็นผู้ประเมินหัวหน้าตนเอง