แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2559

  1. ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยผู้อำนวยการกอง ทั้ง 8 กอง ผู้อำนวนวยการสำนัก 2 สำนัก
  2. ประเมินผู้อำนวยการหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนเป็นผู้ประเมิน