แบบฟอร์มต่างๆ

1. เงื่อนไขการขอมีสติกเกอร์ประจำปี (โหลดไฟล์ word) (โหลดไฟล์ pdf)

2. แบบฟอร์มขอทำบัตรผ่านเข้าออกตึก สำนักงานอธิการบดี (โหลดไฟล์ pdf)

3. ฟอร์มตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ พนักงานทำความสะอาด(โหลดไฟล์ word) (โหลดไฟล์ pdf)

4. แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนกลาง (โหลดไฟล์ word) (โหลดไฟล์ pdf) Update 17/10/2018

5. แบบฟอร์มส่งข้อมูล (โหลดไฟล์ excel)

6. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม (โหลดไฟล์ pdf)

7. แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ (โหลดไฟล์ pdf)

8. ใบขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ หลังเวลา 19.00 น.(สำหรับ น.ศ.) (โหลดไฟล์ pdf)