กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563