กิจกรรมการปฏิบัติงานของฝ่ายงานอาคารและสถานที่ ชุดที่ 1/2562

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

งานเช็คเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ห้องผู้บริหารชั้น 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————– งานซ่อมตู้เอกสารหน่วยงานกองกลางฝ่ายสารบัญ งานซ่อมท่อห้องน้ำชั้น 3 ครึ่ง อาคารสำงานอธิการบดี งานซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี งานเดินสายโทรศัพท์หน่วยงานกองคลังฝ่ายการเงินกองคลัง งานเดินสายไฟหน่วยงานสำนักประกัน ห้อง ผู้อำนวยการ งานตรวจเช็คเบื้องต้นเครื่องปรับอากาศห้องประชุม […]

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วย ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์   […]

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558                     […]