กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 […]

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

  Youtube movie:http://www.youtube.com/embed/23QxrZYfsh4               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ […]

เทปวีดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ 9 มทร.

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

Youtube movie:http://www.youtube.com/embed/XLu17yq9Fak  โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการบุคลากรศิษย์เ­ก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค­ล ทั้ง ๙ แห่ง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน […]