รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2553รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2554รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2555รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2557รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ ปี 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2553
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษถาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
 ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2554
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2555
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
รายงานผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ปี 2556
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
[table “99” not found /]