คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ชุดปัจจุบัน)

นายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย 
-
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดี
ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชุมพล เที่ยงธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระชัย เชมนะสิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชา จุ้ยชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศรีวิชชา รักจำรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ผศ.ว่าที่ ร.ต. วัชระ โพธิสรณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผอ.มนตรี รัตนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแลัข้าราชการ
อาจารย์ตฤณ ดิษฐลำภู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางจิตรลัดดา จาดเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ