คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ชุดปัจจุบัน)

นายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย 
-
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดี

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชุมพล เที่ยงธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชา จุ้ยชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแลัข้าราชการ
อาจารย์ตฤณ ดิษฐลำภู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.พัทรียา เห็นกลาง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางจิตรลัดดา จาดเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ