บุคลากร

ผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไปงานสภามหาวิทยาลัยงานช่วยอำนวยการฯงานอาคารสถานที่ฯ
ผู้อำนวยการกอง 
นางนงลักษณ์ ทองนาค
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
E-mail. nongluck.t@rmutp.ac.th
เบอร์ภายใน 6011
งานบริหารทั่วไป 
นายสานิตย์ มิอาทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายนอก 02-665-3719
เบอร์ภายใน 6916
นางทิพวัลย์ กาญจนไพศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6014
นางณัฐยาภรณ์ สมจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6014
น.ส. เนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6916
นายกลยุทธ์ จิตต์มั่นการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6914
งานสภามหาวิทยาลัย 
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงาoทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์ภายนอก 02-665-3718
เบอร์ภายใน 6914
E-mail : trikun01@hotmail.com

นางจิตรลัดดา จาดเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6915
E-mail : tu_ladda@outlook.com
นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6915
E-mail : kemkemmak1@hotmail.com , watcharanon.k@rmutp.ac.th
งานช่วยอำนวยการและประสานงาน
นางสาว จินตนา คุ้มอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานช่วยอำนวยการและประสานงาน
เบอร์ภายนอก 02-665-3721
เบอร์ภายใน 6918
E-mail : nong_njk@hotmail.com
น.ส.ทิพรัตน์ ปัดเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เลขานุการอธิการบดี
เบอร์ภายใน 6005
น.ส.จันทรา กงทองลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เบอร์ภายใน 6005
น.ส. ทิฆัมพร ใจเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6012
น.ส.ลักขณา ราจันพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิยย์เก่า
เบอร์ภายใน 6006
น.ส.จินตนา วงศ์วัฒนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
เบอร์ภายใน 6006
นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และกายภาพ
เบอร์ภายใน 6613
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นางทิวาวรรณ นามจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เบอร์ภายใน 6013
นางอรุณี นรเศรษฐ์สิงห์
พนักงานธุรการ ระดับ 4
เบอร์ภายใน 6013
นายนพดล นิลวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6921
นายสนธยา การด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6921
นายชวภณ เจริญสิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6921
นายภัทรพล ศรีเทียนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 6921
นายพรหมมินทร์ ปันจังหรีด
พนักงานบริการ
นายพิเศษ บัวเผือก
พนักงานขับรถ
นายประพจน์ กสิวัฒนาวุฒิ
พนักงานขับรถ
นายกิตติทัต เอี่ยมใส
พนักงานขับรถ
นายมนตรี พงษ์เกษม
พนักงานขับรถ
นายสุวัฒน์ พงษ์มิตร
พนักงานขับรถ
นายไพรัช แจ่มจำรัส
พนักงานขับรถ
เบอร์มือถือ 0957176715
นายธงชัย รัศมี
พนักงานขับรถ
นายธัญญา ธัญญาวัฒนา
พนักงานขับรถ