บุคลากร

ผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไปงานสภามหาวิทยาลัยงานช่วยอำนวยการฯงานอาคารสถานที่ฯ
ผู้อำนวยการกอง 
33นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
งานบริหารทั่วไป 
10นางกชพร เชิดชูพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางทิพวัลย์ กาญจนไพศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางณัฐยาภรณ์ สมจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสานิตย์ มิอาทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกลยุทธ์ จิตต์มั่นการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสภามหาวิทยาลัย 
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงาoทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
E-mail : trikun01@hotmail.com
นางจิตรลัดดา จาดเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานช่วยอำนวยการและประสานงาน
นางสาว จินตนา คุ้มอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานช่วยอำนวยการและประสานงาน
E-mail : nong_njk@hotmail.com
น.ส.จันทรา กงทองลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
น.ส.ทิพรัตน์ ปัดเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เลขานุการอธิการบดี
น.ส. ทิฆัมพร ใจเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ลักขณา ราจันพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิยย์เก่า
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และกายภาพ
น.ส.ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
น.ส. เนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
น.ส.ภิรมยา คำศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นางทิวาวรรณ นามจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายวัลลภ แย้มขยัน
พนักงานธุรการ ระดับ 2
นางอรุณี นรเศรษฐ์สิงห์
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นายนพดล นิลวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพรหมมินทร์ ปันจังหรีด
พนักงานบริการ
นายวรดล เจริญสิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพิเศษ บัวเผือก
พนักงานขับรถ
นายประพจน์ กสิวัฒนาวุฒิ
พนักงานขับรถ
นายกิตติทัต เอี่ยมใส
พนักงานขับรถ
นายมนตรี พงษ์เกษม
พนักงานขับรถ
นายสุวัฒน์ พงษ์มิตร
พนักงานขับรถ
นายไพรัช แจ่มจำรัส
พนักงานขับรถ
นายวัลลภ พันธุรัตน์
พนักงานขับรถ
นายธงชัย รัศมี
พนักงานขับรถ
นายธัญญา ธัญญาวัฒนา
พนักงานขับรถ
นายพะยง สวนบ่อแร่
พนักงานบริการ
นางละมูล คำสาริกา
พนักงานบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *