กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558