กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562