กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 23 มกราคม 2562