กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561